Wet- en regelgeving


WKKGZ - Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

De overheid heeft besloten wettelijk vast te leggen wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dient vanaf 1 januari 2017 de praktijk ingeschreven te staan bij een door de minister goedgekeurde geschillencommissie, bijna-accidenten moeten gemeld worden bij het daarvoor opgerichte meldpunt.
Praktijk Beisan is aangesloten bij een geschillencommissie, die goedgekeurd is.

Verder moet volgens de wet, indien van toepassing, een beroep gedaan kunnen worden op een vertrouwenspersoon en een klachtenfunctionaris. Dit kan verzorgd worden vanuit de beroepsvereniging waarbij Praktijk Beisan is aangesloten.
Via de beroepsvereniging NVST en de stichting TCZ (www.tcz.nu) (Tuchtrecht Complementaire Zorg) van de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complement) kan het klacht- en tuchtrecht worden toegepast.

Alle therapeuten, aangesloten bij de beroepsvereniging NVST, zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode. Mocht u onverhoopt klachten hebben, dan kunnen we eerst met elkaar in gesprek gaan. Mochten we er samen niet uit komen, dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging (
www.nvst.nl). Via deze weg kan een vertrouwenspersoon of een klachtenfunctionaris van de NVST worden benaderd. De klachtenfunctionaris is ondergebracht bij Quasir. Mocht u nog niet tevreden zijn, dan kunt u een beroep doen op de geschillencommissie. Deze is ondergebracht bij de Stichting Zorggeschil.

In de wet staat onder artikel 2 dat een alternatieve-zorgaanbieder slechts zorg verleent die buiten noodzaak niet leidt tot schade of een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de cliënt, waarbij de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden genomen en de cliënt ook overigens met respect wordt behandeld.

Meer informatie over de WKKGZ:
http://www.google.nl/url?q=https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-


WGBO – Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst

In deze wet wordt onder meer recht van inzage in het eigen medische dossier geregeld. Ook bevat de WGBO een informatieplicht en toestemmingsvereiste. De zorgverlener is verplicht de patiënt naar redelijkheid te informeren en deze toestemming voor een behandeling te vragen (bij kinderen de ouder of voogd). De patiënt is verplicht de zorgaanbieder correct en zo volledig mogelijk te informeren. Een zorgverlener heeft de plicht in levensbedreigende situaties te handelen. Dit betekent echter niet dat de patiënt zorg kan eisen van zijn behandelaar, in bepaalde gevallen kan deze zorg weigeren.

In overeenstemming met de WGBO zal ik u vragen een behandelingsovereenkomst te tekenen.

Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
- zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
- er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
- of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een declaratie kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:
- uw naam, adres en woonplaats
- uw geboortedatum
- de datum van de behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde - Bowen therapie’
- de kosten van het consult

Meer info over wet WGBO: http://wetten.overheid.nl


AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming


Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Als praktijkhouder ben ik verplicht aan deze verordening te voldoen.